Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz BERKE OKYAY KEŞKEKLER VE HANDE SEVİNÇ  (“Veri Sorumlusu”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

BERKE OKYAY KEŞKEKLER VE HANDE SEVİNÇ, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1993. Sok. Papatya 2 Residence A Blok K:8 D:139 Esenyurt – İstanbul

Telefon: 0 212 963 43 53

E-posta: info@keskeklersevinc.av.tr

 

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

BERKE OKYAY KEŞKEKLER VE HANDE SEVİNÇ ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, T.C. kimlik numarası, Vergi kimlik numarası;

İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, Ev adresi, E-posta, Telefon, Cep telefonu;

Ofisimizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları;

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz: Ses kayıtları,

Ağ Bilgileriniz: İnternet sitemize giriş tarihi/zamanı, Başvuru internet sitesinin URL’si, Alınan dosyalar, İletilen veri miktarı, Tarayıcı tipi ve versiyonu, İşletim sistemi, IP adresi, İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BERKE OKYAY KEŞKEKLER VE HANDE SEVİNÇ ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla müvekkil bilgilerinin sisteme yüklenmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Aylık Muhtasar Beyannamesi hazırlanması,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi sürecinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ağ sunucusunun veri günlüğünün takibi.

 

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahiplerine, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

BERKE OKYAY KEŞKEKLER VE HANDE SEVİNÇ nezdinde kişisel verileriniz Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

6.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@keskeklersevinc.av.tr  adresine iletebilirsiniz.

 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

8.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLER

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili maddesine uygun olarak, kişisel veri güvenliğinizin sağlanması, hukuka aykırı olarak işlenmelerini ve erişilmelerini önlemek ve muhafazalarını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler Veri Sorumlusu olarak tarafımızca alınmaktadır.

 

İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin BERKE OKYAY KEŞKEKLER VE HANDE SEVİNÇ tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve 6698 sayılı kanun m. 9/1 uyarınca verilerimin yurt dışına aktarılmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.